Privacy statement

Meneer de Vos (hierna genoemd MdV) hecht grote waarde aan jouw privacy en respecteert de privacy van bezoekers van onze website. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Contactgegevens

MdV is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Sint Josephstraat 24 in Arnhem. Telefoon 06 244 541 14, e-mail info@meneerdevos.nl.

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie MdV persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij MdV.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • opdrachtgevers van MdV;
 • potentiële opdrachtgevers met wie MdV contact heeft gelegd of wil leggen;
 • bezoekers van de website van MdV; 
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van MdV; 
 • alle andere personen die contact opnemen met MdV of van wie MdV persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke social media platforms.

Persoonsgegevens door jou verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van jouw opdracht door onze medewerkers;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. 

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer;
 • surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • of je een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan je klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is MdV verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor je op een rij:

Het uitvoeren van een overeenkomst waarin je ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren producten of diensten.

Wanneer je een opdracht laat uitvoeren, worden daarbij in ieder geval je contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de aard van de opdracht. De gegevens worden bovendien gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.

Het onderhouden van contact.

Jouw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor trainingen, events en seminars en het toezenden van informatie die je bij ons hebt opgevraagd.

Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij vinden het belangrijk om je te benaderen met informatie die voor jou relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Indien wij een persoonlijk, individueel klantprofiel van je willen aanleggen, zullen wij daarvoor om je toestemming vragen. Wanneer je deze toestemming later wilt intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen MdV en jou.

Bijvoorbeeld over je gebruik van onze website. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen MdV en jou.

Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die MdV verwerkt over je gedrag, zoals jouw voorkeuren, mening, wensen en behoeften.

Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit je surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mailcontact met ons. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met jouw toestemming, die je bovendien altijd weer kunt intrekken. Zie ook ons cookie statement.

Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Soms vragen wij opdrachtgevers mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder klanttevredenheidsonderzoek ontvang je nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

Het verbeteren en beveiligen van onze website www.meneerdevos.com.

Het maken van gebruikersstatistieken.

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klik-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang.

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waarop MdV zich baseert zijn:

Toestemming

Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Wanneer je ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens als en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Wettelijke verplichting

Daar waar het verwerken van gegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je contactgegevens om je uit te nodigen voor seminars en events.

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze website. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig je persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan bijvoorbeeld (afhankelijk van de omstandigheden van het geval) noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, maken wij gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers).

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

De verwerker buiten de EER die ons diensten verleent bij het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vind je op: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Wanneer je vragen hebt over jouw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kun je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 06 244 54 114 of info@meneerdevos.nl.

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar  info@meneerdevos.nl of te bellen met 06 244 54 114. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Wanneer we daar samen niet uit komen, dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

De wereld ontwikkelt zich snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in jouw persoonsgegevens en de wijze waarop we die gebruiken. Ook regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We adviseren je daarom het Privacy Statement regelmatig te controleren, zodat je op de hoogte blijft. Bij grote wijzigingen informeren wij je via onze website.